Analiza rentowności sprzedaży

Źródło: https://www.controlling-systems.pl/

Na czym polega analiza rentowności sprzedaży?

Analiza rentowności sprzedaży (ROS – return of sale) jest jednym z kluczowych elementów controllingu, czyli systemu zarządzania przedsiębiorstwem zorientowanym na wynik. Bogatą ofertę w tym zakresie posiada nasza firma Controlling Systems, która zajmuje się udzielaniem kompleksowego wsparcia pod kątem informatycznym, koncepcyjnym i doradczym. Specjalistyczne analizy mogą znacząco pomóc w prawidłowym ukierunkowaniu przedsiębiorstwa na podejmowane działania strategiczne, a także ułatwić identyfikację nieprawidłowo zarządzanych obszarów.

Wskaźniki analityczne

Taka analiza bazuje na zbiorze wskaźników, które przedstawiają różne powiązania i relacje występujące między danymi wynikającymi ze sprawozdań finansowych. Jako podstawowe źródła informacji służą w tym przypadku bilans oraz rachunek zysków i strat. Elementy te pozwalają na ocenę rentowności sprzedaży, czyli stopnia efektywności gospodarowania przedsiębiorstwem w zakresie działań handlowych. Analiza tego czynnika ma na celu powiązanie osiąganych przychodów względem posiadanych zasobów i kapitału. Im wyższa rentowność sprzedaży, tym lepsze wyniki i korzystniejsza sytuacja finansowa firmy. Przy jej określaniu kluczowe znaczenie mają zależności między wysokością zysku wypracowanego przez przedsiębiorstwo oraz zakresem podejmowanych w tym celu działań handlowych. W Controlling System oferujemy nowoczesne systemy IT o dużych możliwościach analitycznych i rozbudowanej funkcjonalności, takie jak nasze autorskie narzędzie Eureca.

Obliczanie ROS

Rentowność sprzedaży jest obliczana jako iloraz wypracowanego przez przedsiębiorstwo zysku netto oraz wartości przychodu osiągniętego ze sprzedaży. Wynik uzyskany w ten sposób informuje o stopniu, w jakim dany proces handlowy jest opłacalny. W praktyce określa więc zysk osiągniętego przychodu ze sprzedaży. Głównym celem przedsiębiorcy powinno być zatem utrzymanie rentowności przynajmniej na takim samym poziomie – a najlepiej coraz wyższym – przez dłuższy okres funkcjonowania działalności. Wzrost tego wskaźnika na przestrzeni czasu jest tym samym równoznaczny z podniesieniem jego efektywności. Warto przy tym pamiętać, że nie da się jednoznacznie wskazać konkretnej wartości rentowności sprzedaży odpowiedniej dla danego przedsiębiorstwa. Jej parametry zależą w dużej mierze od wielkości podmiotu, a także branży działalności. Z tego względu praktycznym rozwiązaniem jest porównywanie wskaźnika rentowności sprzedaży uzyskiwanego przez inne firmy o podobnej wielkości i funkcjonujące w tym samym segmencie na przestrzeni ostatnich lat.